JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Авторско право и други уведомления

background image

Авторско право и други уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието MD-100W съответства на основните изисквания, както и

на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери

на http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

© 2012 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People и логото Nokia Original Accessories са търговски марки или запазени търговски марки

на Nokia Corporation.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото

съдържание на този документ под каквато и да e форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia

провежда политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от

продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

The "Qi" symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

12

background image

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

До максималната степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства Nokia или неин лицензодател

не носят отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за странични, извънредни, косвени или непреки

вреди, независимо как са причинени.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото

право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито подразбиращи се,

включително, но не само подразбиращи се гаранции за годност за продажба и за определено предназначение, относно

точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia си запазва правото да изменя или да оттегля

този документ във всеки момент без предизвестие.

Предлагането на продукти може да е различно в различните региони. За повече информация се обърнете към

представителя на Nokia. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които

се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА
Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК и на RSS стандарта(ите) за освободено от

лицензи оборудване на Канадската индустриална камара. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това

устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения,

включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без

изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това

оборудване.

Забележка: Това оборудване е изпробвано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас В според част

15 на наредбите на ФКК. Тези ограничения са направени, за да предоставят подходяща защита от вредни смущения

в жилищна сграда. Това оборудване произвежда, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е

инсталирано и използвано според инструкциите, може да предизвика вредни смущения на радиокомуникациите.

Въпреки това няма гаранция, че няма да се появят смущения в определена инсталация. Ако това оборудване

предизвика вредни смущения на радио- или телевизионни сигнали, което може да се установи чрез изключване и

включване на оборудването, потребителят може да опита да отстрани смущенията по някой от следните начини:

Завъртете в друга посока или преместете приемащата антена.

Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.

Свържете оборудването към контакт, различен от този на приемника.

Консултирайте се с продавача или с опитен радио- или тв техник.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изявление на ФКК относно радиационното въздействие: Това оборудване отговаря на ограниченията за

радиационно въздействие на ФКК, зададени за неконтролирана среда. Предавателят не трябва да се намира или да

работи свързан с друга антена или предавател.

/Издание 1.2 BG

13