JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Грижи за устройството

background image

Грижи за устройството
Работете внимателно с устройството, зарядното устройство и аксесоарите. Долните предложения ще ви помогнат да

запазите гаранцията си валидна.

Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат

минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви се намокри, оставете го да

изсъхне.

Използвайте зарядното устройство само за целите, за които е предназначено. Неправилната употреба или

използването на несъвместими зарядни устройства може да породи риск от пожар, експлозия, изтичане или

друга опасност. Никога не използвайте повредено зарядно устройство. Използвайте зарядното устройство само

на закрито.

Не се опитвайте да зареждате устройство, чиято батерия има повреди, пукнатини или отвори в корпуса, нито

устройство, което не е съвместимо с Qi.

Не съхранявайте устройството на високи температури. Високите температури могат да скъсят експлоатационния

срок на устройството и да деформират или разтопят някои пластмаси.

Не се опитвайте да отваряте устройството.

Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите,

приложими към радиосъоръженията.

Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството.

Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.

11