JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Знак със зачеркнат контейнер

background image

Знак със зачеркнат контейнер

Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички

електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт

в края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти

като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация относно екологичността

вижте еко-профила на продукта на адрес www.nokia.com/ecoprofile.