JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Изтриване на сдвояванията

background image

Изтриване на сдвояванията
Можете да изтриете списъка със сдвоени устройства на високоговорителя.

Изключете високоговорителя и натиснете и задръжте

и клавиша за

захранване за 5 секунди. Индикаторът примигва последователно в бяло и

червено.

Като натиснете и задържите

и клавиша за захранване връща и фабричните

настройки на високоговорителя.

След като сте изтрили сдвояванията, ще трябва да сдвоите високоговорителя,

преди да го използвате отново. Когато включите високоговорителя, той

преминава в режим на сдвояване автоматично.

Ако изчистите списъка на сдвоените устройства във високоговорителя, изчистете

и сдвояването във вашето устройство, преди да го сдвоявате отново.

8