JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Copyright a další upozornění

background image

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek MD-100W je ve shodě se základními požadavky a

dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://

www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

© 2012 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories jsou ochranné známky nebo registrované ochranné

známky společnosti Nokia Corporation.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno

pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje

právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence

za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody

způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivosti

informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky,

výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia

si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost výrobků se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce výrobků Nokia. Tento

přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export

platných v USA a dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNǏ ÚŘADU FCC/INDUSTRY CANADA
Tento přístroj splňuje normy RSS podle části 15 pravidel FCC a licenční výjimky Industry Canada. Provoz musí splňovat

následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení; a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré

12

background image

zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou

výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 pravidel

FCC. Tyto limity jsou vytvořeny pro poskytování přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto

zařízení vytváří, používá a může vyzařovat rádiofrekvenční energii a v případě, že není instalováno a používáno v souladu s

pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že se při určitém způsobu instalace

tato rušení neprojeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání, které je

možné zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli vyzkoušet nápravu tohoto rušení pomocí některých z

následujících postupů:

Změnit orientaci nebo polohu přijímací antény.

Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

Připojit zařízení do elektrické zásuvky v jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.

O pomoc požádejte dodavatele nebo zkušeného servisního technika z oboru rozhlasových / TV přijímačů.

POZNÁMKA: Prohlášení o vystavení záření FCC: Toto zařízení vyhovuje limitům na vystavení záření FCC vyhlášeným pro

neřízené prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

/1.2. vydání CS

13