JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser

background image

Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret MD-100W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/

global/declaration/declaration-of-conformity.

© 2012 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og logoet Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker

tilhørende Nokia Corporation.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen

del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret

til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Nokia eller nogen af Nokias licensgivere under ingen

omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller

indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles

der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for

salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette

dokument. Nokia forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt

uden forudgående varsel.

Produkternes tilgængelighed kan variere fra område til område. Kontakt din Nokia-forhandler for at få flere oplysninger.

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre

lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

12

background image

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Ved brug af enheden

skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal

acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke

udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Bemærk! Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC's

regler. Disse grænser er udviklet til at give rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i en privat installation. Dette

udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i henhold til

anvisningerne, kan det forårsage skadelige forstyrrelser i radiokommunikationen. Der er dog ingen garanti for, at der ikke

kan opstå forstyrrelser i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelige forstyrrelser i radio- eller tv-

modtagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke udstyret og derefter tænde det igen, anbefales det, at brugeren afhjælper

forstyrrelsen ved at benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

Drej eller flyt modtagerantennen.

Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.

Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.

Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

BEMÆRK! FCC's erklæring vedrørende strålingseksponering: Dette udstyr overholder FCC's grænser for

strålingseksponering i et ikke-kontrolleret miljø. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med en anden

antenne eller sender.

/1.2. udgave DA

13