JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Autoriõigus ja muud märkused

background image

Autoriõigus ja muud märkused

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme MD-100W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud

direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate

veebiaadressilt http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

© 2012 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja logo Nokia Original Accessories on ettevõtte Nokia Corporation kaubamärgid või

registreeritud kaubamärgid.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on

ilma Nokia eelneva kirjaliku loata keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas

dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul

vastutav ükskõik milliste andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese kahju või kaudse varalise

kahju tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse,

usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid

kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat

dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia toodete edasimüüja poole. Käesolev

seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused.

Seadusvastane levitamine on keelatud.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE
Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga ja vastab Industry Canada litsentsita raadiosideseadmete RSS-

standarditele. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab

12

background image

vastu võtma kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadme muudatused ja

modifikatsioonid, mis on tehtud ilma Nokia heakskiiduta, võivad muuta seadme kasutamise võimatuks.

Märkus. Seadet on testitud ja see vastab B-klassi digitaalseadmele määratud piirangutele, kooskõlas FCC määrustiku 15.

osaga. Piirangud pakuvad mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest elurajoonides. Seade genereerib, kasutab ja kiirgab

raadiosageduslikku energiat ja kui seda ei paigaldata ega kasutata juhistega vastavuses, võib see põhjustada

raadiosideühenduses kahjulikke häireid. Siiski ei saa garanteerida häirete täielikku puudumist. Kui see seade häirib raadio-

või telesignaali vastuvõttu (selle saate kindlaks teha seadet välja ja sisse lülitades), soovitame häire kõrvaldamiseks

rakendada ühte või mitut järgmistest meetmetest.

Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber.

Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist vahemaad.

Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse pistikupessa.

Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio-/TV-tehnikuga.

MÄRKUS. FCC kiirgussageduse avaldus. Seade vastab kontrollimatu keskkonna jaoks määratud FCC kiirgussageduse

piirangutele. Edastaja ei tohi töötada koos teise antenni või edastajaga.

/1.2. väljaanne ET

13