JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

background image

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä MD-100W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa http://

www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

© 2012 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

tavaramerkkejä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa

muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää

siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman

ennakkoilmoitusta.

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä

eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai

soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai

konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä

asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä,

tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee

noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS
Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadan lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu

seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös

12

background image

sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole

nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Huom! Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajojen mukaiseksi FCC-normien osassa

15 kuvatulla tavalla. Näiden rajojen tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueella. Laite

synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Ohjeiden vastainen asennus ja käyttö voivat häiritä radioyhteyksiä.

Kaikki asennukset eivät kuitenkaan välttämättä aiheuta häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai

televisiolähetysten vastaanotossa (mikä voidaan todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla siitä virta), yritä poistaa

häiriö jollakin seuraavista tavoista:

Suuntaa vastaanotinantenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.

Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.

Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.

Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

HUOMAUTUS: Säteilylle altistumista koskeva FCC:n ilmoitus: Tämä laite on valvomatonta ympäristöä koskevien FCC-

säteilyrajojen mukainen. Tätä lähetintä ei saa käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa eikä sen

läheisyydessä.

/1.2. painos FI

13