JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - טעינת התקן אחר באופן אלחוטי

background image

ןופלטה

םא

תוירונ

9

background image

ןווחמ

הניעטה

תובהבהמ

תוריהמב

.

רשאכ

ןופלטה

ןועט

ואולמב

,

תוירונ

ןווחמ

הניעטה

תובכנ

תידיימ

.

ךתורשפאב

ןיזאהל

הקיסומל

ךלהמב

הניעט

,

ךא

אדו

הקיסומהש

הניא

המצועב

ההובג

ידמ

טטר

לולע

םורגל

ןופלטל

לופיל

לוקמרהמ

.

לוקמרה

ןופלטהו

םיממחתמ

ןפואב

יתרגש

,

םהו

םייושע

םמחתהל

ףא

רתוי

םא

שמתשת

ןופלטב

ידכ

םירזהל

הקיסומ

,

המגודל

,

ןמזב

הניעטה

.

לוקמרה

הבכ

ןפואב

יטמוטוא

רשאכ

אוה

םמחתמ

רתוי

ידמ

.

ןתמה

5

תוקד

הסנו

בוש

.

דפקה

תביבסש

לוקמרה

היהת

היונפ

לכמ

לושכמ

.

םא

חנומ

רבד

המ

לע

לוקמרה

דבלמ

ןופלטה

,

לוקמרה

אל

ןעטי

תוירונו

ןווחמ

הניעטה

ובהבהי

תוריהמב

.

תורבחתה

ןקתהל

רחא

העונתב

עמשה

הקיסומ

םע

םירבחה

ךלש

,

לכ

דחא

ורותב

.

ךתורשפאב

תונשל

תא

ןקתהה

רבוחמה

התאשכ

העונתב

,

ילבמ

רוצעל

תא

הקיסומה

.

1

תעב

תעמשה

הקיסומ

ןקתההמ

רבוחמה

,

ץחל

הציחל

תכשוממ

לע

ךשמב

2

תוינש

.

2

םאתה

רבחו

תא

ןקתהה

ןקתהל

רחא

.

תעמשה

הקיסומה

ךשמית

דע

תמלשהל

המאתהה

.

3

עמשה

הקיסומ

ןקתהב

הזש

התע

תרביח

.

הכימת

רשאכ

ךנוצרב

לבקל

עדימ

ףסונ

תודוא

ןפוא

שומישה

ןקתהב

,

וא

םא

ךניא

חוטב

דציכ

ןקתהה

ךתושרבש

רומא

דובעל

,

ארק

תוידוסיב

תא

ךירדמה

שמתשמל

.

םא

שי

ךל

היעב

,

רזחש

תא

תורדגה

ןרציה

תוירוקמה

.

םא

היעבה

הניא

תרתפנ

,

הנפ

לא

Nokia

תלבקל

תויורשפא

ןוקית

.

עדימ

תודוא

רצומה

עדימו

תוחיטב

הרימש

לע

ןקתהה

ךתושרבש

לפט

ןקתהב

,

ןעטמב

םירזיבאבו

ךתושרבש

תוריהזב

.

תועצהה

תואבה

ועייסי

ךל

רומשל

לע

יאנת

תוירחאה

.

דפקה

ןקתההש

ראשיי

שבי

.

תוביטר

,

תוחל

לכו

יגוס

םילזונה

םילולע

ליכהל

םילרנימ

םיקחושש

םילגעמ

םיילמשח

.

םא

ןקתהה

בטרנ

,

רשפא

ול

שבייתהל

.

שמתשה

ןעטמב

ךא

קרו

הרטמל

הלש

דעונ

.

שומיש

אל

ןוכנ

וא

שומיש

םינעטמב

םניאש

םימאות

לולע

םורגל

ןוכיסל

לש

הפרש

,

ץוציפ

וא

עגפמ

רחא

.

ןיא

שמתשהל

ןעטמב

םוגפ

.

שמתשה

ןעטמב

ךותב

הנבמ

דבלב

.

לא

הסנת

ןועטל

ןקתה

םוגפ

,

רובש

וא

זראמש

הללוסה

ולש

חותפ

וא

ןקתה

וניאש

אשונ

תא

למסה

Qi

.

ענמיה

ןוסחאמ

ןקתהה