JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Uključivanje zvučnika

background image

Uključivanje zvučnika

1 Priključite kabel za napajanje u priključnicu na zvučniku.
2 Priključite odgovarajući priključak u strujni prilagodnik napajanja.
3 Uključite izvor napajanja u zidnu utičnicu.
4 Pritisnite tipku za uključivanje.

Ako nikada niste uparivali zvučnik s uređajem ili ako ste izbrisali uparivanja, zvučnik

automatski prelazi u način uparivanja kada se uključi, a svjetlo pokazivača statusa

Bluetootha počinje polako treperiti.

Ako ste već uparili zvučnik s jednim ili više uređaja, zvučnik se spaja s posljednjim

upotrijebljenim uređajem.

Ako se zvučnik ne spoji s uređajem ili nema zvučne veze ili druge aktivnosti 30 minuta,

prebacuje se u stanje pripravnosti i sva se svjetla pokazivača isključuju.