JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Höfundarréttur og önnur ákvæði

background image

Höfundarréttur og önnur ákvæði

YFIRLÝSING UM SAMKVÆMNI

Hér með lýsir NOKIA CORPORATION því yfir að varan MD-100W er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur sem gerðar

eru í tilskipun 1999/5/EB. Eintak af yfirlýsingu um samkvæmni er að finna á http://www.nokia.com/global/declaration/

declaration-of-conformity.

© 2012 Nokia. Öll réttindi áskilin.

Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories vörumerkið eru vörumerki eða skrásett vörumerki Nokia

Corporation.

Hvers konar afritun, yfirfærsla, dreifing eða varðveisla á hluta skjals þessa eða skjalinu öllu er óheimil nema að fyrirfram

fengnu skriflegu samþykki Nokia. Nokia framfylgir stefnu sem felur í sér stöðuga þróun. Nokia áskilur sér rétt til að gera

breytingar og úrbætur á hvers konar vöru sem getið er í þessu skjali án undangenginnar tilkynningar.

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Að því marki sem viðeigandi lög leyfa ber Nokia eða einhverjir af leyfisveitendum þess, undir engum kringumstæðum, ábyrgð

á tapi gagna eða tekjutapi og ekki á beinu eða óbeinu tjóni, þar á meðal útlögðum kostnaði, tekjutapi eða missi ágóða, af

hvaða orsökum sem tjón kann að vera.

Inntak þessa skjals er afhent „eins og það kemur fyrir“. Umfram það, er lög áskilja, er engin ábyrgð veitt, hvorki berum orðum

né undirskilin, á nákvæmni, áreiðanleika eða inntaki þessa skjals. Á það meðal annars, en ekki eingöngu, við um söluhæfni

eða ábyrgð á að varan henti tiltekinni notkun. Nokia áskilur sér rétt til að endurskoða skjalið eða draga það til baka hvenær

sem er án undangenginnar tilkynningar.

Framboð á vörum getur verið breytilegt eftir svæðum. Söluaðili Nokia gefur nánari upplýsingar. Tæki þetta kann að innihalda

vörur, tækni eða hugbúnað sem lýtur útflutningslögum og reglugerðum í Bandaríkjunum og öðrum löndum. Breytingar á

flutningsleiðum sem ekki samræmast lögum eru óheimilar.

FCC/INDUSTRY CANADA NOTICE
Þetta tæki er í samræmi við 15. hluta FCC-reglnanna og RSS-staðal/staðla Industry Canada um undanþágur frá leyfum.

Notkun þess er háð eftirfarandi tveimur skilyrðum: (1) Tækið má ekki valda skaðlegum truflunum; og (2) tækið verður að

taka við öllum truflunum sem það verður fyrir, þ.m.t. truflunum sem geta valdið óæskilegri virkni þess. Allar breytingar sem

Nokia hefur ekki samþykkt geta ógilt heimild notandans til notkunar búnaðarins.

Athugið: Tækið hefur verið prófað og niðurstaðan er sú að það uppfyllir skilyrði innan marka B-flokks stafrænna tækja,

samkvæmt 15. hluta FCC-reglnanna. Þessi mörk eru sett til verndar gegn skaðlegum truflunum þegar búnaður er settur upp

í húsakynnum. Þetta tæki myndar, notar og getur sent frá sér útvarpsbylgjur og ef það er ekki sett upp og notað eins og

12

background image

fyrirskipað er getur það valdið skaðlegum truflunum á þráðlausum fjarskiptum. Ekki er þó hægt að tryggja að truflun geti

ekki átt sér stað við ákveðnar aðstæður. Ef tækið veldur skaðlegum truflunum á útvarps- eða sjónvarpsmóttöku, sem hægt

er að staðfesta með því að kveikja og slökkva á búnaðinum, er notanda ráðlagt að reyna að koma í veg fyrir truflanir með

eftirfarandi aðferðum:

Endurstilla móttökuloftnet eða koma því fyrir á öðrum stað.

Auka fjarlægðina á milli tækisins og móttakara.

Setja tækið í samband við tengil á annarri grein en móttakarinn er tengdur við.

Leita aðstoðar hjá söluaðila eða vönum útvarps/sjónvarpsvirkja.

TIL ATHUGUNAR: Yfirlýsing FCC varðandi útgeislun: Tæki þetta hlítir takmörkunum FCC um útgeislun sem gilda á stöðum

sem ekki er fylgst með. Þetta senditæki má ekki vera staðsett á sama stað eða tengjast neinu öðru loftneti eða senditæki.

/Útgáfa 1.2 IS

13