JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Autorių teisių ir kitos pastabos

background image

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys MD-100W atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB

reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/

global/declaration/declaration-of-conformity.

© 2012 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Nokia Original Accessories“ logotipas yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba

registruotieji prekių ženklai.

Draudžiama bet kokiu būdu atgaminti, perduoti, platinti ar saugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio

raštiško bendrovės „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia” pasilieka teisę be

išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų

ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios

priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo,

patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės

panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu

ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Galimybė naudoti gaminius įvairiuose regionuose gali skirtis. Išsamesnės informacijos kreipkitės į „Nokia“ pardavėją. Šiame

prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių

įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS
Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį ir „Industry Canada“ licencijos RSS standartą (-us). Naudojimui taikomos šios dvi

sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius,

12

background image

kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas

gali netekti teisės naudotis juo.

Pastaba: Su šia įranga atlikti bandymai, kuriais nustatyta, kad įranga atitinka B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomas

ribas pagal FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Šių ribų paskirtis – užtikrinti reikiamą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių,

naudojant buityje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją ir, jei įrengta ir naudojama ne pagal

instrukcijas, trikdyti radijo ryšius. Vis dėlto negalima garantuoti, kad konkrečiu naudojimo atveju nebus trikdžių. Jei ši įranga

trikdo radijo ar televizijos imtuvų veiklą (tai galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą), vartotojui siūloma pabandyti

panaikinti trikdžius vienu ar keletu toliau aprašomų būdų.

Pakeisti imtuvo antenos kryptį ar vietą.

Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.

Įrangą ir imtuvą jungti į skirtingus elektros tinklo lizdus ar grandines.

Kreiptis patarimo į pardavėją ar kvalifikuotą radijo ar televizijos techniką.

PASTABA. FCC spinduliuotės poveikio pareiškimas. Ši įranga neviršija nekontroliuojamai aplinkai nustatytų FCC spinduliuotės

poveikio ribų. Šis siųstuvas negali veikti vienoje vietoje arba kartu su bet kokia kita antena arba siųstuvu.

/1.2. leidimas LT

13