JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Autortiesību aizsardzības un citi paziņojumi

background image

Autortiesību aizsardzības un citi paziņojumi

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums MD-100W atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem

ar to saistītajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopiju var atrast Web vietā http://www.nokia.com/global/

declaration/declaration-of-conformity.

© 2012 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Nokia Original Accessories logotips ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas

preču zīmes.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia

rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma

veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai

ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par tīšiem, nejaušiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, “kāds tas ir”. Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus,

netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas

attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma

pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Izstrādājumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar Nokia izplatītāju. Šī ierīce

var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un

noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai un Industry Canada RSS standartam(iem), uz ko neattiecas licence. Darbību ierobežo

divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī

12

background image

tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi,

var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Piezīme: Šī ierīce ir pārbaudīta, un tā atbilst B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu.

Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu noteiktu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, uzstādot ierīces apdzīvotos

reģionos. Šī ierīce ģenerē, lieto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši

norādījumiem, tā var izraisīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr netiek garantēts, ka atsevišķas uzstādītās ierīces

neradīs traucējumus. Ja šī ierīce izraisa kaitīgus radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var noteikt, ierīci izslēdzot

un ieslēdzot, lietotājs var mēģināt traucējumus novērst, veicot vienu vai vairākas no šīm darbībām:

Mainīt uztveršanas antenas orientāciju vai atrašanās vietu.

Palielināt attālumu starp ierīci un uztvērēju.

Pievienot ierīci izejai citā shēmā, ar kuru nav savienots uztvērējs.

Lūgt palīdzību izplatītājam vai pieredzējušam radio/TV speciālistam.

PIEZĪME. FCC paziņojums par starojuma iedarbību. Šī ierīce atbilst FCC ierobežojumiem attiecībā uz starojuma iedarbību,

kas noteikti nekontrolētai videi. Šo raidītāju nedrīkst novietot vai darbināt, to savienojot kopā ar jebkādu citu antenu vai

raidītāju.

/1.2. izdevums LV

13