JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Copyright- en andere vermeldingen

background image

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product MD-100W in overeenstemming is met de essentiële vereisten en

andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden

op de volgende website: http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

© 2012 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde

handelsmerken van Nokia Corporation.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende

ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te

brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen

omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of

indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

12

background image

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke

recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document,

hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de

verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder

voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van producten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer.

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende

export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en Industry Canada-licentievrijstelling voor RSS-standaard(s). De werking

is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit

apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben.

Alle veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker

om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Let op: Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform deel 15 van

de FCC regels. Deze voorschiften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij

gebruik binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien het niet

volgens de instructies wordt geïnstalleerd of gebruikt, schadelijke storing op radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter

geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur

storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de

apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen

te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

Draai de televisie -of radioantenne totdat de storing stopt.

Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie.

Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten.

Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio/televisie-reparateur voor hulp.

OPMERKING: FCC-verklaring betreffende blootstelling aan straling: Dit apparaat voldoet aan de FCC-beperkingen die gelden

voor blootstelling aan straling in een niet-beheerde omgeving. Deze zender moet niet worden geplaatst bij of worden

gebruikt in combinatie met andere antennes of zenders.

/Uitgave 1.2 NL

13