JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Prawa autorskie i inne uwagi

background image

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt MD-100W jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod

adresem http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

© 2012 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami

towarowymi firmy Nokia Corporation.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie

bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju.

Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym

dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Symbol „Qi” jest znakiem towarowym firmy Wireless Power Consortium

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Nokia podlega

licencji.

12

background image

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym

wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe,

wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno

wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w

to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do

określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo

do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność produktów może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do sprzedawcy

produktów firmy Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom

eksportowym Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI FCC/INDUSTRY CANADA
Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem

standardu(ów) RSS. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może

powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować

niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić

prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Uwaga: W wyniku testowania tego urządzenia stwierdzono, że zgodnie z częścią 15 przepisów FCC spełnia ono warunki

ustalone dla urządzeń cyfrowych klasy B. Warunki te zostały ustalone dla zapewnienia wystarczającej ochrony przed

szkodliwymi zakłóceniami w urządzeniach domowych. Energia fal radiowych generowanych i emitowanych przez to

urządzenie może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej, jeśli nie jest ono zainstalowane i użytkowane zgodnie z

instrukcją. Prawidłowość instalacji i użytkowania nie gwarantuje jednak, że zakłócenia nie pojawią w żadnym odbiorniku. Jeśli

to urządzenie rzeczywiście zakłóca odbiór programów radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez wyłączenie i

ponowne włączenie urządzenia, należy wykonać próby eliminacji tych zakłóceń. Pozytywne skutki może przynieść:

(1) Reorientacja lub zmiana położenia anteny odbiorczej.

(2) Zwiększenie odległości między sprzętem i odbiornikiem.

(3) Podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

(4) Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.

UWAGA: Deklaracja zgodności z przepisami FCC: Urządzenie to spełnia wymagania przepisów FCC dotyczących oddziaływania

fal radiowych na organizm człowieka. Nadajnika tego nie można używać w połączeniu z żadną inną anteną ani z żadnym

innym nadajnikiem.

/Wydanie 1.2 PL

13