JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Implantované zdravotnícke prístroje

background image

Implantované zdravotnícke prístroje
Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť

15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor

alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

Vždy udržujte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.

Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.

Ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že bezdrôtové zariadenie spôsobuje rušenie, vypnite ho.

Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi,

prekonzultujte ich so svojim lekárom.