JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

background image

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok MD-100W spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia

smernice 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese http://www.nokia.com/

global/declaration/declaration-of-conformity.

© 2012 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými

značkami spoločnosti Nokia Corporation.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek

forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku

nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente

bez predchádzajúceho upozornenia.

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za

akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípustnom

podľa príslušných právnych predpisov.

12

background image

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je”. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo

implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných

záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi.

Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo

stiahnuť z obehu.

Dostupnosť produktov sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Ďalšie informácie získate od predajcu zariadení Nokia. Tento

prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu

platné v USA a ostatných krajinách. Neoprávnené vývozy v rozpore so zákonmi sú zakázané.

UPOZORNENIE ÚRADOV FCC A INDUSTRY CANADA
Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15 a štandardov týkajúcich sa licenčných výnimiek

špecifikácie RSS úradu Industry Canada. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento

prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré

môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou

Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a spĺňa požiadavky triedy B digitálnych zariadení podľa časti 15 smerníc FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytnej oblasti.

Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a, ak nie je inštalované a používané v zhode s

týmito pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však záruka, že pri konkrétnej inštalácii

nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho signálu, ktoré sa dá zistiť

zapnutím a vypnutím prístroja, používateľ sa môže pokúsiť o napravenie rušenia jedným z nasledujúcich opatrení.

Zmeňte orientáciu prijímajúcej antény alebo ju premiestnite.

Zväčšite rozstup medzi zariadením a prijímačom.

Pripojte zariadenie do zásuvky iného okruhu, než v ktorom je zapojený prijímač.

Informujte sa u predajcu alebo skúseného rádiového/TV technika.

POZNÁMKA: Vyhlásenie FCC o vystavení radiácii: Toto zariadenie vyhovuje limitom FCC pre vystavenie radiácii stanoveným

pre nekontrolované prostredie. Vysielač nesmie byť umiestnený v blízkosti ani pracovať spolu s ďalšou anténou alebo

vysielačom.

/1.2. Vydanie SK

13