JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Avtorske pravice in druga obvestila

background image

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek MD-100W skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami

Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/global/declaration/

declaration-of-conformity.

© 2012 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in logotip Nokia Original Accessories so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke

družbe Nokia Corporation.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez

predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in

izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Družba Nokia ali njeni licencedajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali

dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to

dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost,

zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za

prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega

dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Izdelki v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia. Ta naprava morda vsebuje

blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA ter drugih držav. Protipravno

odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA
Ta naprava je v skladu z določili 15. člena pravilnika FCC in s standardi RSS zbornice Industry Canada, ki niso vključeni v

licenco. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive

12

background image

interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno

delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, kot je določeno v 15. delu

pravilnika FCC. Te omejitve so postavljene tako, da zagotavljajo zadovoljivo zaščito pred škodljivimi motnjami v bivalnem

okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radijsko energijo ter lahko – če ni uporabljena skladno z navodili –

povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar to ni zagotovilo, da pri nekem primeru ne bo prišlo do motenj.

Če ta oprema povzroča škodljive motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko ugotovite tako, da vklopite in

izklopite opremo, priporočamo, da skušate zmanjšati motnje z enim ali več od teh ukrepov:

preusmerite ali prestavite sprejemno anteno;

povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom;

priključite opremo v vtičnico, ki ni v istem tokokrogu kot sprejemnik;

posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim tehnikom za RTV.

OPOMBA: Izjava agencije FCC o izpostavljenosti sevanju: Ta oprema ustreza omejitvam agencije FCC za izpostavljenost

sevanju, določenim za nenadzorovano okolje. Ta oddajnik ne sme biti na istem mestu kot druga antena ali oddajnik in ne

sme delovati skupaj z drugo anteno ali oddajnikom.

/1.2. Izdaja SL

13