JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

background image

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

Härmed intygar NOKIA ABP att denna MD-100W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En kopia av försäkran om överensstämmelse finns på http://

www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

© 2012 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken

som tillhör Nokia Abp.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst

form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller

sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter

för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett

orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av

något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna

lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll.

Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående

meddelande.

Tillgängligheten för produkter kan variera mellan olika områden. Kontakta din Nokia-återförsäljare för mer information.

Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder.

Spridning i strid mot lag är förbjuden.

12

background image

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE
Den här enheten uppfyller del 15 av FCC:s regler och Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard. Användningen

är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste

godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer

som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Obs! Utrustningen har testats och befunnits motsvara gränserna för en digital enhet klass B i enlighet med del 15 av FCC:s

regler. Gränserna har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid hemanvändning. Utrustningen

genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används i enlighet med

instruktionerna kan den ge upphov till störning som är skadlig för radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti

för att inte störning uppstår i en viss installation. Om utrustningen ger upphov till störning för radio- och TV-mottagning

(kan avgöras genom att slå på och stänga av utrustningen) uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen på ett

eller flera av följande sätt:

Rikta om eller flytta mottagningsantennen.

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den mottagaren är ansluten till.

Fråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Obs! FCC-meddelande om exponering för strålning: Utrustningen följer FCC:s gränser för strålningsexponering i en

okontrollerad miljö. Sändaren får inte vara på samma ställe eller samverka med någon annan antenn eller sändare.

/Utgåva 1.2 SV

13