JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - การเปิดลำโพง

background image

การเปิดลําโพง

1

เสียบสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข ้ากับช่องเสียบที่ลําโพง

2

เชื่อมต่อปลั๊กที่เหมาะสมเข ้ากับ AC อะแดปเตอร์ของแหล่งจ่ายไฟ

3

เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข ้ากับเต ้ารับไฟฟ้าที่ผนัง

4

กดปุ่มเปิด/ปิด

ถ ้าคุณไม่เคยจับคู่ลําโพงกับอุปกรณ์ หรือได ้ล ้างค่าการจับคู่แล ้ว ลําโพงจะเข ้าสู่โหมดจับคู่โดย

อัตโนมัติเมื่อเปิดขึ้น และไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะเริ่มกะพริบช ้าๆ

ถ ้าคุณได ้จับคู่ลําโพงกับอุปกรณ์หนึ่งหรือสองตัวขึ้นไป ลําโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวล่าสุดที่

เคยใช ้งาน

หากลําโพงไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น หรือไม่มีการเชื่อมต่อทางเสียง หรือการดําเนินการอื่น

ภายใน 30 นาที เครื่องจะเข ้าสู่โหมดสแตนด์บาย จากนั้นไฟแสดงสถานะทั้งหมดจะดับลง