JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - การดูแลอุปกรณ์ของคุณ

background image

การดูแลอุปกรณ์ของคุณ
คุณควรดูแลโทรศัพท์ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด ้วยความระมัดระวัง คําแนะนําต่อไปนี้จะช่วยให ้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกัน
ได ้อย่างถูกต ้อง

เก็บโทรศัพท์ไว ้ในที่แห ้ง การจับตัวของไอนํ้า ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชุ่มชื้น จะทําให ้เกิดองค์ประกอบของ
แร่ ซึ่งอาจทําให ้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได ้ หากโทรศัพท์ของคุณเปียกชื้น ปล่อยให ้เครื่องแห ้งสนิท

ใช ้อุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช ้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช ้งานอุปกรณ์ชาร์จที่ใช ้ร่วมกันไม่ได ้อาจเสี่ยง
กับการลุกไหม ้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ อย่าใช ้อุปกรณ์ชาร์จที่ชํารุดเสียหาย ใช ้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น

อย่าพยายามชาร์จอุปกรณ์ที่ช่องใส่แบตเตอรี่ชํารุด แตกร ้าว หรือเปิดไว ้ หรืออุปกรณ์ที่ใช ้ร่วมกับ Qi ไม่ได ้

อย่าเก็บโทรศัพท์ไว ้ในอุณหภูมิที่สูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทําให ้อายุการใช ้งานของโทรศัพท์สั้นลง และทําให ้พลาสติกงอหรือ
ละลายได ้

อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่อง

การดัดแปลงที่ไม่ได ้รับการรับรองอาจทําให ้อุปกรณ์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด ้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด ้วย

อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์

ใช ้แต่ผ ้าแห ้งที่นุ่มสะอาดทําความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์เท่านั้น