JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - ลิขสิทธิ์และประกาศอื่นๆ

background image

คําประกาศเรื่องความสอดคล ้อง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ MD-100W นี้สอดคล ้องกับข ้อกําหนดที่จําเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข ้องของ
Directive 1999/5/EC คุณสามารถดูสําเนาของประกาศเรื่องความสอดคล ้องได ้ที่ http://www.nokia.com/global/declaration/
declaration-of-conformity

© 2012 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และโลโก ้ Nokia Original Accessories เป็นเครื่องหมายการค ้าหรือเครื่องหมายการค ้าจดทะเบียนของ
Nokia Corporation

11

background image

ห ้ามทําซํ้า ส่งต่อ จําหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได ้รับอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia ดําเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว ้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

สัญลักษณ์ 'Qi' เป็นเครื่องหมายการค ้าของ Wireless Power Consortium

เครื่องหมายคําว่า Bluetooth และโลโก ้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช ้งานเครื่องหมายนี้โดย Nokia จะเป็นการใช ้ภายใต ้ใบ
อนุญาตใช ้งาน

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช ้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต ้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู ้ให ้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับ
ผิดชอบต่อการสูญหายของข ้อมูลหรือรายได ้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติการณ์ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ ้อมไม่ว่าจะ
ด ้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให ้ข ้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและมิได ้จํากัดเพียงการ
รับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑ์ที่จําหน่าย และความเหมาะสมในการใช ้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความ
ถูกต ้อง ความเชื่อถือได ้หรือข ้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นํามาใช ้ระบุไว ้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงแก ้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

ผลิตภัณฑ์ที่มีให ้บริการของโทรศัพท์อาจแตกต่างไปตามภูมิภาค สําหรับข ้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่าย Nokia ของคุณ เครื่อง
รุ่นนี้ประกอบด ้วยสินค ้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต ้บังคับของกฎหมายและข ้อบังคับด ้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและ

เทศอื่นๆ ห ้ามกระทําการใดๆ ที่ขัดแย ้งต่อกฎหมาย

คําประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA
อุปกรณ์นี้สอดคล ้องกับมาตราที่ 15 ของข ้อกําหนด FCC และมาตรฐาน RSS ที่ยกเว ้นใบอนุญาตของ Industry Canada การทํางานจะขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขสองข ้อดังต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์นี้จะไม่ก่อให ้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายใดๆ และ (2) อุปกรณ์นี้ต ้องยอมรับสัญญาณรบกวน
ใดๆ ก็ตาม รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทําให ้อุปกรณ์ทํางานไม่ตรงกับที่ต ้องการ การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได ้รับอนุมัติ
อย่างชัดแจ ้งจาก Nokia จะทําให ้สิทธิในการใช ้อุปกรณ์นี้ของผู ้ใช ้เป็นโมฆะ

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได ้รับการทดสอบแล ้วและสอดคล ้องกับขีดจํากัดสําหรับอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ตามมาตราที่ 15 ของข ้อกําหนด FCC
ขีดจํากัดเหล่านี้ได ้รับการกําหนดขึ้นเพื่อให ้มีการป้องกันสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายในสถานที่พักอาศัยอย่างเหมาะสม อุปกรณ์นี้สร ้าง ใช ้
และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุได ้ และหากไม่ติดตั้งและใช ้งานตามคําแนะนํา อาจทําให ้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อระบบ
สื่อสารคลื่นวิทยุได ้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าสัญญาณรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งพิเศษแบบใด หากอุปกรณ์นี้ทําให ้เกิด
สัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน์ซึ่งสามารถตรวจสอบได ้โดยการปิดหรือเปิดอุปกรณ์ ขอให ้ผู ้ใช ้ลองแก ้ไข
สัญญาณรบกวนดังกล่าวด ้วยวิธีการต่อไปนี้

เปลี่ยนทิศทางหรือตําแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ

แยกอุปกรณ์กับเครื่องรับให ้อยู่ไกลจากกันมากขึ้น

ต่ออุปกรณ์เข ้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟอื่นที่ไม่ใช่ช่องเดียวกับที่เครื่องรับนั้นต่ออยู่

ปรึกษากับตัวแทนจําหน่ายหรือขอความช่วยเหลือจากช่างซ่อมวิทยุ/ทีวีที่มีประสบการณ์

หมายเหตุ: คําชี้แจงเรื่องการแผ่คลื่นของ FCC: อุปกรณ์นี้สอดคล ้องกับขีดจํากัดในการแผ่คลื่นของ FCC ที่ระบุไว ้เพื่อสภาพแวดล ้อมที่ได ้รับ
การควบคุม เครื่องรับส่งสัญญาณนี้ต ้องไม่ตั้งอยู่หรือทํางานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องรับส่งสัญญาณอื่น

/ฉบับที่ 1.1 TH

12

ประ